آرایش طبیعی

تحقیقات نشان داده که مردان به زنان کم آرایش بیشتر جذب میشوند

یک پست از یک کاربر توییتر چه قشقلقی به پا کرد. این کاربر با نام "google facts" که در واقع تقلید از "google facts" واقعی‌ است، این پست را به ۱.۴ میلیون کاربر توییتر ارسال نموده: "تحقیقات نشان داده که مردان به زنان کم آرایش بیشتر جذب میشوند" عکسلعمل زن‌ها ...